O Targach

XII Mi?dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki odb?d? si? 23-25 pa?dziernika 2018 roku, w nowoczesnym?Mi?dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach?(lokalizacja obok Spodka)

? Fantastyczny nowoczesny obiekt w samym centrum miasta Katowice
? Ponad 10000m2?powierzchni wystawienniczej
? Doskona?y dojazd
? Parking
? Mobilne, wielofunkcyjne sale konferencyjne
? Sala bankietowa, foyer, audytorium
? Restauracja, kawiarnia
? Bezpo?rednie przej?cie do Spodka
? Wysoki standard obiektu, najnowocze?niejszy w Polsce
? Nowoczesna infrastruktura wokó? obiektu (tarasy widokowe i spacerowe)
? Wspania?e s?siedztwo (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Muzeum ?l?skie, Galeria Sztuki BWA)
? W pobli?u obiektu 6 hoteli, Galeria Katowicka, Silesia City Center, Teatr ?l?ski.

Wi?cej informacji o obiekcie:?www.mckkatowice.pl

Dlaczego organizujemy targi?

Mottem naszej firmy jest has?o ?ulepszy? Polsk?”. Poprzez swoje dzia?ania, jako organizatorów targów, tworzymy platform? do kreowania biznesu, co przyczynia si? do zwi?kszenia zainteresowania produktami naszych wystawców, umo?liwia naszym klientom nawi?zanie nowych relacji biznesowych w?ród kontrahentów polskich i zagranicznych, zwi?kszy? obroty, zatrudnienie. Tworzymy miejsce, gdzie spotykaj? si? reprezentanci firm z ofert? z?dziedziny hydrauliki, pneumatyki, sterowania, nap?dów i mechatroniki z ca?ej Europy. Poprzez wspó?prac? z o?rodkami naukowymi, ??czymy wiedz? z?praktyk?, promujemy najnowsze rozwi?zania, pod??amy za nowoczesnymi trendami.

Dla kogo?

Dla profesjonalistów, dla firm szukaj?cych rozwi?zań technologicznych, dla firm szukaj?cych nowych partnerów biznesowych w bran?y hydrauliki, pneumatyki, sterowania, nap?dów i mechatroniki.

Z kim?

Wspieraj? nas merytorycznie, wspó?pracujemy z Europejskim Komitetem Hydrauliki i Pneumatyki CETOP, Korporacj? Nap?dów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, Politechnik? Wroc?awsk?.