Strefa Kultury

Strefa Kultury powsta?a na terenie dawnej kopalni ?Katowice” i ukazuje ogrom przemian, jakie zasz?y w ostatnich latach w mie?cie. Nieopodal Spodka, w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu wydobywano w?giel, powsta?o imponuj?ce Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z znajduj?c? si? na dachu zielon? dolin?. Tu? obok zapraszaj?, obsypana nagrodami za najlepsz? architektur?, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z wyj?tkow? akustyk?, gdzie koncertuj? najlepsi na ?wiecie muzycy, oraz nowe Muzeum ?l?skie, cz??ciowo wkomponowane w postindustrialne budynki dawnej kopalni, gromadz?ce cenne zbiory w salach pod ziemi?.

Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe

Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe?powsta?o w sercu Strefy Kultury, nowej zrewitalizowanej? przestrzeni, w s?siedztwie kultowego Spodka i?niezwyk?ych obiektów: siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum ?l?skiego. Projekt architektoniczny Mi?dzynarodowego Centrum Kongresowego zdoby? 1. miejsce w mi?dzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu. Obiekt przeznaczony jest dla 15 000 uczestników, a ogromna, przestronna sala wielofunkcyjna do dowolnej aran?acji mo?e pomie?ci? a? 8 000 osób.

Spodek

Katowicki Spodek to ci?gle symbol miasta i architektoniczna per?a. Oprócz najwi?kszych wydarzeń sportowych, odbywaj? si? tu koncerty, konferencje, kongresy i targi. Hala s?ynie z niezwyk?ej atmosfery, której aran?erami s? przede wszystkim fani i kibice, ich niezwyk?e emocje i energia w dopingowaniu ulubionych dru?yn.

Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe
Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek