Organizator

jest organizatorem kilkunastu tytu?ów targowych w których corocznie uczestnicz? tysi?ce firm z kraju i zagranicy oraz dziesi?tki tysi?cy zwiedzaj?cych profesjonalistów. Firma kontynuuje formaty o d?ugoletnich tradycjach, stanowi?ce od dekad znak rozpoznawczy ?l?ska na targowej mapie Europy (s? to m.in. BHP, GLOBalnie, HaPeS czy Sweettargi) oraz z rozmachem poszerza dzia?alno?? o nowe, skierowane do klientów indywidualnych wydarzenia targowe i kulturalne na terenie Warszawy (m.in. TermoEXPO, RE-energy, Vital Days, BeFree, Oh! Beauty Warsaw).

Mottem naszej firmy jest has?o ?ulepszy? Polsk?”. Dzia?aj?c w sektorze targowym jako organizator imprez targowych, wystaw, kongresów, konferencji i seminariów niezmiennie dostarczamy unikalnych ?róde? inspiracji, okre?lamy benchmarki i otwieramy mo?liwo?ci biznesowe. Wspieramy w ten sposób spo?eczno?ci profesjonalistów, poszczególne bran?e oraz rynki. Promuj?c najnowsze rozwi?zania i pod??aj?c za nowoczesnymi trendami tworzymy unikaln? platform? do kreowania i rozwoju biznesu.

Dodatkowym atutem organizowanych przez nas wydarzeń jest ich lokalizacja. W Katowicach targi odbywaj? s? w nowoczesnych przestrzeniach Mi?dzynarodowego Centrum Kongresowego, mieszcz?cego si? w Katowicach, w samym sercu województwa ?l?skiego, a w Warszawie w popularnym i lubianym obiekcie, którym jest Warszawskie Centrum Expo XXI – nowoczesne i wielofunkcyjne miejsce na mapie stolicy, przygotowane do profesjonalnej obs?ugi wszelkiego rodzaju wydarzeń specjalnych