Partnerstwo

Mi?dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki HaPeS od wielu lat mog? pochwali? si? presti?owym partnerstwem z:

CETOP

Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki zrzesza 18 krajowych organizacji, które reprezentuj? ??cznie ponad 1000 firm, zatrudniaj? ponad 70 000 pracowników, a ich obroty przekraczaj? 13 miliardów Euro. Komitet zbiera, gromadzi, analizuje i udost?pnia swoim cz?onkom dane o udzia?owcach i strukturze rynku, aktualnych i przysz?ych trendach, oboj?tne czy dotyczy to skali globalnej czy tylko krajowej, s? podstaw? decyzji strategicznych podejmowanych w ma?ych, ?rednich, du?ych przedsi?biorstwach i wielkich korporacjach przemys?owych.

Polska Korporacja Nap?dów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych

Przedstawiciel CETOP w Polsce. Powsta?a w roku 1994 jako niezale?na od rz?du organizacja samorz?du gospodarczego skupiaj?ca firmy produkcyjne, handlowe, instytucje naukowe i stowarzyszenia sektora, szeroko poj?tej, hydrauliki i pneumatyki. Korporacja dzia?a w ramach Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii. Od 10 czerwca 2005 r. Korporacja jest cz?onkiem CETOP – Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki.

cetop
Polska Korporacja Nap?dów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych