Drogi U?ytkowniku,

Chcieliby?my poinformowa? Ci? o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez IBC Investments sp. z o.o. i przys?uguj?cych Ci w tym zakresie uprawnieniach, a tak?e o zasadach zwi?zanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

 

INFORMACJE DOTYCZ?CE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?
W przypadku kontaktu telefonicznego przetwarzane przez nas dane osobowe obejmuj? imi?, nazwisko, nazw? stanowiska i firm?, z któr? jeste? zwi?zany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zosta?y pozyskane przez nas z publicznych ?róde? (Internet). W przypadku gdy kontaktujemy si? w zwi?zku z zawart? umow? przetwarzane przez nas dane obejmuj? imi?, nazwisko, nazw? stanowiska i firm?, z któr? jeste? zwi?zany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zosta?y pozyskane przez nas od firmy, z któr? jeste? zwi?zany. W przypadku zapisywania si? na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak jego brak spowoduje, ?e nie b?dziemy w stanie wys?a? Ci newslettera.

Kto b?dzie administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest spó?ka IBC Investments sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (01-222) przy ul. Pr?dzyńskiego 12/14, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000044274, NIP 5252192450, kapita? zak?adowy 832.000,00 PLN.

W jakim celu chcemy przetwarza? Twoje dane?
Kontaktuj?c si? z Tob? telefonicznie chcieliby?my nawi?za? wspó?prac?. W przypadku kontaktu w zwi?zku z zawart? umow? Twoje dane przetwarzane s? w celu jej wykonania. Ponadto chcieliby?my pozostawa? z Tob? w kontakcie i informowa? o naszych nadchodz?cych wydarzeniach targowych poprzez nasz newsletter. W oparciu o Twoje dane nie b?dziemy podejmowa? zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b?d?cych wynikiem profilowania.

Jakie s? podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Ka?de przetwarzanie Twoich danych musi by? oparte na w?a?ciwej, zgodnej z obowi?zuj?cymi przepisami, podstawie prawnej. Podstaw? przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przedstawienia Ci oferty wspó?pracy jest ich zmieszczenie w publicznie dost?pnych ?ród?ach, co uznajemy za wyra?enie zgody na przetwarzanie danych w celach zwi?zanych z Twoj? dzia?alno?ci? zawodow?. Podstaw? przetwarzania danych jest równie? pozyskiwanie przez nas oferty wspó?pracy poszukiwanych us?ug lub w celu marketingu naszych us?ug. Podstaw? prawn? przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy lub w razie subskrypcji newslettera jest w?a?nie ta umowa.

Jak d?ugo b?dziemy przetwarza? Twoje dane?
Twoje dane b?d? przetwarzane do czasu wycofania zgody, je?eli podstaw? przetwarzania danych jest zgoda. Nie wp?ywa to na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Twoje dane b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów IBC Investments sp. z o.o. w postaci prowadzenia marketingu us?ug oferowanych przez IBC Investments sp. z o.o.. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadaj?cy okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku zapisania si? na nasz newsletter Twoje dane b?dziemy przetwarza? do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Komu mo?emy przekaza? dane?
Twoje dane udost?pnimy naszym uprawnionym pracownikom i wspó?pracownikom, a w razie takiej konieczno?ci równie? naszym podwykonawcom. Twoich danych nie przeka?emy do państw trzecich ani do organizacji mi?dzynarodowych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do ??dania dost?pu do danych, sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mo?esz tak?e wycofa? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, zg?osi? sprzeciw wobec przetwarzania, przenie?? swoje dane lub wnie?? skarg? do organu nadzorczego.

 

COOKIES

Co to jest cookies i do czego s? wykorzystywane?
Cookies to pliki tekstowe, które s? wysy?ane i zapisywane na urz?dzeniu, z którego korzystasz podczas przegl?dania naszej strony internetowej. Pliki te zawieraj? informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania strony internetowej. Nie powoduj? one ?adnych zmian w urz?dzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadz? do zmiany oprogramowania.

Jakie s? rodzaje cookies?
Na naszej stronie wykorzystujemy ró?ne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwa?e, cookies w?asne, cookies zewn?trzne.
Cookies sesyjne przechowywane s? w Twoim urz?dzeniu i pozostaj? na nim do momentu zakończenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? wówczas trwale usuwane z pami?ci Twojego urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Twojego urz?dzenia.
Cookies trwa?e przechowywane s? w Twoim urz?dzeniu i pozostaj? do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwa?ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Twojego urz?dzenia.
Cookies w?asne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego dzia?ania naszej strony internetowej, a w szczególno?ci dostosowania jej zawarto?ci do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.
Cookies zewn?trze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane s? na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za po?rednictwem narz?dzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA).

Czy mog? zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies?
W ka?dej chwili mo?esz dokona? w przegl?darce internetowej zmiany ustawień dotycz?cych cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione np. w taki sposób, aby blokowa? automatyczne ustawienia cookies b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w Twoim urz?dzeniu. Szczegó?owe informacje w tym zakresie dost?pne s? w ustawieniach i instrukcjach dotycz?cych przegl?darki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przegl?darki stanowi wyra?enie sprzeciwu, który w przysz?o?ci uniemo?liwi przechowywanie danych w Twoim urz?dzeniu. Zmiana ustawień cookies mo?e jednak spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.