Dlaczego my?

? Go?cimy du?? grup? najwa?niejszych firm z bran?y
? tworzymy platform? wspó?pracy mi?dzy Wschodem, a Zachodem Europy
? przedstawiamy innowacyjne produkty
? organizujemy specjalistyczne konferencje oraz spotkania naukowe
? dzi?ki konkursowi wy?aniamy i pokazujemy najnowocze?niejsze urz?dzenia z bran?y
? stawiamy na kontakty interpersonalne

Kto jest wystawc??

? Producenci końcowych produktów z bran?y:
– hydrauliki
– pneumatyki
– kontroli
– nap?dów
– in?ynierii sterowanej
? producenci cz??ci i pó?produktów (?o?yska, smary itp.)
? Instytucje naukowe i uniwersytety techniczne
? firmy us?ugowe (piel?gniarstwo, remont itp.)
? bran?a projektowania i produkcji maszyn z hydraulik?
? wydawcy i redaktorzy gazet bran?owych i ogólnopolskich

Kto jest go?ciem?

? Producenci maszyn lub produktów końcowych
? Bran?a medyczna
? Rolnicy
? Bran?a motoryzacyjna i lotnicza
? Producenci narz?dzi i maszyn
? Bran?a budowlana
? przemys? szklarski
? przemys? spo?ywczy